Konsumentavtal

Så här fungerar det att ta hjälp av Yepstr som privatperson!

Jacob Rudbäck avatar
Skrivet av Jacob Rudbäck
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Bakgrund

A. Yepstr tillhandahåller en digital marknadsplats för förmedling av enklare arbetsuppdrag, såsom barnpassning, läxhjälp, enklare trädgårdsarbete och hundrastning, vilka utförs av ungdomar som är mellan 15 och 24 år gamla. Tjänsten erbjuds via en smartphone-applikation, Yepstr - barnvakt, läxhjälp mm, och via en webbplats, www.yepstr.com.

B. Uppdragsgivaren är en fysisk person i behov av att tillfälligt ta hjälp av ungdomar för utförande tjänster för enskilt bruk, dvs. för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

C. Yepstr och Uppdragsgivaren har kommit överens om att Uppdragsgivaren, genom ingående av enskilda Bokningar, ska ha möjlighet att köpa tjänster som framgår av Bokningar i enlighet med de villkor som anges i detta Avtal.

1. Definitioner

I detta Avtal ska följande termer, när de anges med versal begynnelsebokstav, ha den betydelse som framgår nedan.

Avtalet” har den betydelse som anges i ingressen av detta Avtal, och vid var tid gjorda ändringar av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 17 (Ändringar och tillägg).

Bokning” avser enskilda köp av Uppdrag genom beställning i appen, eller på webbplatsen, i enlighet med villkoren i detta Avtal. Bokningen utgör således en integrerad del i Avtalet. Genom Bokningen överenskommer Parterna om enskilda Uppdrags innehåll och omfattning samt vilken Uppdragstagare som ska utföra det enskilda Uppdraget.

”Första Laddningen” – avser Uppdragsgivarens första köp av Yepstr-credits i samband med skapandet av sitt konto.

Part” respektive ”Parterna” har den betydelse som anges i ingressen till detta Avtal.

”Tillgodohavande” avser Uppdragsgivarens från tid till annan tillgängliga tillgodohavande av Yepstr-credits. Uppdragsgivarens preliminära Tillgodohavande framgår inuti Uppdragsgivarens Yepstr-plånbok. Uppdragsgivaren är medveten om att det vid betalning av Uppdrag genom Yepstr-credits kan dröja upp till 12 timmar innan Tillgodohavandet justeras. Det åligger Uppdragsgivaren att kontrollera och inte överskrida det faktiska Tillgodohavandet.

Uppdrag” eller ”Uppdraget” avser sådant enskilt uppdrag som Uppdragsgivaren och Yepstr genom Bokning avtalar om, i syfte att Uppdragstagare ska arbeta åt Uppdragsgivaren.

Uppdragsgivaren” har den betydelse som anges i ingressen av detta Avtal.

Uppdragstagare” avser sådan ungdom som utför Uppdrag i enlighet med villkoren i detta Avtal. I varje Bokning definieras vilken Uppdragstagare som ska utföra det enskilda Uppdraget.

Yepstr” har den betydelse som anges i ingressen av detta Avtal.

”Yepstr-credits” avser ett digitalt tillgodohavande som Uppdragsgivaren har möjlighet att köpa via Yepstr-appen. Du kan få en överblick över ditt saldo med Yepstr-credits i din Yepstr-plånbok. En Yepstr-credit motsvarar 1 SEK och kan användas för Uppdragsgivarens betalning av Uppdrag via Yepstrs smartphone-applikation eller webbplats. Legalt är Yepstr-credits att likställa med ett digitalt presentkort och respektive Yepstr-credit har en giltighetstid på 12 månader räknat från det aktuella köptillfället. Vid utgången av 12-månadersperioden förfaller aktuella Yepstr-credits som därefter inte kan användas (varvid Tillgodohavandet minskas med motsvarande belopp).

2. Avtalshandlingar

2.1 Detta Avtal består av följande handlingar:

a) Dessa avtalsvillkor; och

b) Yepstrs vid var tid gällande användarvillkor som finns tillgängliga på Yepstrs hemsida (länk).

2.2 Vid motstridiga bestämmelser i Avtalet gäller i första hand dessa avtalsvillkor och i andra hand Yepstrs vid var tid gällande användarvillkor som finns tillgängliga på Yepstrs hemsida (länk).

3. Tidigare avtal

Detta Avtal ersätter samtliga tidigare såväl skriftliga som muntliga avtal om utförande av uppdrag mellan Yepstr och Uppdragsgivaren avseende uppdrag som utförs av Uppdragstagaren.

4. Uppdragstagarens ställning

Uppdragstagare är anställda av Yepstr enbart för utförandet av enskilda Uppdrag. Utöver utförandet av Uppdraget äger Uppdragstagaren inte rätt att företräda Yepstr i förhållande till Uppdragsgivaren eller tredje man.

5. Uppdragets omfattning och utförande

5.1 Uppdraget omfattar Uppdragstagarens utförande av sådana enklare arbetsuppgifter hos Uppdragsgivaren som anges i varje enskild Bokning.

5.2 Uppdraget ska utföras i enlighet med de villkor som anges i detta Avtal. Uppdragsgivaren är medveten om syftet med Yepstrs tjänst, nämligen att göra det lättare för unga att ta klivet in i arbetslivet. Det innebär att Uppdragstagaren är oerfaren och Uppdragsgivarens förväntningar på resultatet av Uppdraget och utförandet i övrigt därmed inte kan sättas lika högt som om en erfaren eller professionell aktör hade utfört samma arbete.

5.3 Parterna är överens om att Uppdraget ska utföras personligen av den Uppdragstagare som anges i varje enskild Bokning. Efter Uppdragsgivarens godkännande har Yepstr rätt att låta annan utföra Uppdraget.

5.4 Uppdragstagarens arbetstid och arbetsschema överens­kommes mellan Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren. Uppdragets start- och sluttid samt total arbetstid anges i varje enskild Bokning. Arbetstiden ska i övrigt för­läggas så att Uppdragstagarens arbetstider överens­stämmer med tillämplig arbetsrättslig lag­stiftning, inklusive men inte begränsat till semester­lagen, arbetstidslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) (oavsett Uppdragstagarens ålder).

6. Ändring och avbokning av Uppdrag

6.1 Uppdragets innehåll, dvs. det arbete som ska utföras, får inte ändras eller kompletteras utan att ny Bokning ingås mellan Parterna.

6.2 Skulle Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren komma överens om ytterligare arbetad tid utöver vad som anges i den enskilda Bokningen, ska Yepstr omedelbart informeras genom att tiden i Bokningen uppdateras. Yepstr har rätt att neka sådan förlängning av den arbetade tiden under Uppdraget och har rätt att kräva att sådant extraarbete omedelbart avbryts, om extraarbetet redan påbörjats.

6.3 Om Uppdragsgivaren sedan Uppdraget påbörjats upplever att Uppdragstagaren inte är lämplig för Uppdraget, har Uppdragsgivaren rätt att kostnadsfritt avbeställa Uppdraget. En sådan avbeställning måste ske genom att kontakta Yepstrs supportchatt (https://support.yepstr.com/) inom 2 timmar från Uppdragets början. För att avbeställningen ska vara kostnadsfri för Uppdragsgivaren, är han eller hon skyldig att på Yepstrs förfrågan utförligt ange skälet till avbeställningen. Syftet med Uppdragstagarens återkoppling är att Yepstr ska ges möjlighet att lämna feedback till Uppdragstagaren.

6.4 Vid händelse av sjukdom eller frånvaro hos Uppdragstagaren minskas Uppdragets omfattning (inklusive Uppdragsgivarens motsvarande ersättningsskyldighet) i motsvarande mån.

7. Uppdragets utformning

7.1 Uppdragsgivaren är medveten om att den som ska utföra Uppdraget är ung, i många fall minderårig (dvs. under 18 år). Det är av avgörande vikt att Uppdragsgivaren har detta i åtanke vid utformandet av Uppdraget så att Uppdraget är anpassat utefter de förutsättningar som såväl den enskilde Uppdragstagaren som unga typiskt sett har för att utföra arbete och arbetsuppgifter.

7.2 Uppdragsgivaren ansvarar för att inför Uppdraget tillhandahålla Yepstr och Ungdomen tillräckliga förutsättningar, specifikationer, handledning, instruktioner samt lämplig och nödvändig utrustning och arbetsredskap för Uppdragets avtalsenliga genomförande.

7.3 Uppdragsgivaren ansvarar för att Uppdraget är lämpligt för ungdomar och inte medför någon fara för Uppdragstagaren.

8. Uppdragstagarens arbetsmiljö

8.1 Arbetsmiljön för Uppdragstagaren vid utförandet av Uppdraget hos Uppdragsgivarens ska vara sådan att Uppdragstagaren inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att han/hon trivs. Yepstr accepterar inga former av kränkande särbehandling eller trakasserier på de arbetsplatser där Uppdragstagaren arbetar.

8.2 Uppdragsgivaren är medveten om dennes särskilda ansvar för Uppdragstagarens arbetsmiljö som följer av arbetsmiljölagen och de särskilda regler som gäller för minderårigas arbete, däribland AFS 2012:3 (Minderårigas arbetsmiljö). Uppdragsgivaren är vidare medveten om att denne är ansvarig för Uppdragets planering, projektering och utförande och har därmed medföljande arbetsmiljöansvar.

8.3 Uppdragsgivaren ska särskilt tillse att Uppdragstagarens arbete och arbetsmiljö är trygg och att Uppdragstagaren tillhandahålls med eventuell nödvändig skyddsutrustning och säkerhetsgenomgång samt andra liknande aktiviteter som syftar till att minimera risken för ohälsa eller olyckor.

8.4 Mot bakgrund av ovan åligger det Uppdragsgivaren särskilt att:

a) Alltid genomföra undersökning och riskbedömningar avseende Uppdragstagarens arbetsmiljö inför och under Uppdraget. Vid sådan undersökning och riskbedömning ska sådan checklista som Yepstr tillhandahåller användas (länk). Om Uppdragstagaren är minderårig ska Uppdragsgivaren vid sådan undersökning och riskbedömning ta hänsyn till den minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt;

b) Tillse att Uppdragstagaren upplyses om de risker som kan finnas på arbetsplatsen och risker vid eventuell användning av verktyg och utrustning som tillhandahålls av Uppdragsgivaren;

c) Ge Uppdragstagaren en specifik introduktion om eventuella risker med arbetet och arbetsplatsen, regler och rutiner som är lämpliga och/eller nödvändiga för ett säkert utförande av Uppdraget och försäkra sig om att Uppdragstagaren har förstått informationen;

d) Tillse att det finns en lämplig person som har fyllt 18 år och som har kunskaper om arbetet och eventuella risker som ansvarar för att arbetsledningen under Uppdragstagarens utförande av Uppdraget (oavsett Uppdragstagarens ålder).

8.5 Om Uppdragstagarens arbetsmiljö konstateras inte vara tillfredsställande, mot bakgrund av tillämplig arbetsmiljölagstiftning, ska Uppdraget inte inledas, alternativt (om Uppdraget redan påbörjats) omedelbart avbrytas.

8.6 Om olycka eller tillbud sker ska Uppdragsgivaren omgående skicka en anmälan om händelsen genom Yepstrs system för rapportering av tillbud och olyckor. Kortfattat innebär detta att ett mail skickas till safety@yepstr.com och/eller att Uppdragsgivaren ringer Yepstrs nödnummer på 08-5151 9000. Uppdragsgivaren ska aktivt medverka till att utreda olyckan eller tillbudet och ska tillhandahålla Yepstr all information som Yepstr anser sig behöva för sådan utredning.

8.7 Yepstr är måna om Uppdragstagaren och Uppdragsgivarens säkerhet. Uppdragsgivaren ger därför Yepstr rätt att kontrollera och följa upp Uppdragsgivarens rutiner för arbetsledning, riskbedömning och introduktion, samt arbetsmiljön hos Uppdragsgivaren som berör Uppdragstagaren. Uppdragsgivaren ska också i skälig omfattning medverka till Yepstrs uppföljningar och riktade undersökningar avseende Uppdragstagarens arbetsmiljö, såväl under som efter Uppdragets genomförande.

9. Yepstr-credits

9.1 Yepstr erbjuder samtliga Uppdragsgivare möjligheten att köpa Yepstr-credits. Efter genomfört köp och registrering av Yepstr-credits kan Uppdragsgivaren använda aktuellt Tillgodohavande som betalning för Uppdrag. Vid Uppdragstagares användning av Yepstr-credits minskas Tillgodohavandet i motsvarande mån i enlighet med 10.4.

9.2 Om det faktiska Tillgodohavandet understiger kostnaden för det Uppdrag som Uppdragsgivaren önskar betala med Yepstr-credits måste Uppdragsgivaren, innan betalning för Uppdrag sker, köpa till minst det antal Yepstr-credits som saknas. I annat fall måste Uppdragsgivaren betala hela summan genom något av Yepstrs övriga betalningssätt.

9.3 Uppdragsgivares köp av Yepstr-credits är slutligt. Med undantag enbart för vad som framgår av 9.4 erbjuder Yepstr inte öppet köp eller någon annan form av återbetalning av köp av Yepstr-credits.

9.4 Yepstr erbjuder Uppdragsgivare 30 dagars öppet köp avseende den Första Laddningen. Erbjudandet om öppet köp gäller endast under förutsättning av att (a) Uppdragsgivaren inte använt någon del av Första Laddningen under 30-dagarsperioden, samt (b) att Uppdragsgivaren skriftligen meddelar Yepstr's kundtjänst (inuti appen, klicka på "konto" sedan "kundtjänst" för att komma i kontakt) inom den aktuella perioden.

10. Pris och betalning

10.1 Uppdragsgivaren åtar sig att betala den timersättning som Uppdragstagaren anger på sin profil i appen (inklusive moms) för den arbetad tid, per Uppdragstagare, för Uppdrags utförande. Om Uppdragsgivare och Uppdragstagare enas om en annan timersättning så skall Uppdragstagaren registrera den nya relationslönen inuti appen före Uppdraget utförs.

10.2 Skulle Uppdragsgivaren och Yepstr, alternativt Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren, komma överens om att utöka Uppdragets arbetade tid, ska Uppdragsgivaren erlägga ersättning för den extra arbetstiden med det timpris som anges under punkten 9.1 i detta Avtal.

10.3 Vid avbokning av redan bokat Uppdrag ska Uppdragsgivaren till Yepstr betala avbokningsavgift enligt följande:

a) Vid avbokning mer än 3 dygn (72 timmar) innan Uppdraget skulle ha påbörjats utgår ingen avbokningsavgift;

b) Vid avbokning mellan 1 och 3 dygn (24 och 72 timmar) innan Uppdraget skulle ha påbörjats utgår avbokningsavgift om 50% av totalkostnaden för den överenskomna arbetstiden, dock max 1 000kr;

c) Vid avbokning mindre än 24 timmar innan Uppdraget skulle ha påbörjats utgår avbokningsavgift om 100% av timpriset för den överenskomna arbetstiden, dock max 2 000kr.

10.4 Betalning för Uppdraget sker genom att Uppdragsgivaren, vid Bokningen, väljer om betalning för Uppdraget ska ske genom debitering av (1) Yepstr-credits, eller (2) det betalkort som Uppdragsgivaren registrerat i appen, eller (3) via Swish. Uppdragsgivaren är införstådd med att det faktiska Tillgodohavandet minst måste motsvara kostnaden för aktuellt Uppdrag för att Yepstr-credits ska kunna användas som betalning. I annat fall uppmanas Uppdragsgivaren att köpa ytterligare Yepstr-credits. Detta gäller även situationer där det visar sig att Uppdragsgivaren, vid debiteringstillfället, saknar Yepstr-credits för att kunna betala hela Uppdraget.

Debitering sker omgående när Uppdragsgivaren registrerat Uppdraget som avslutat och rapporterat in arbetad tid. Uppdragsgivaren kan invända mot att Uppdragstagaren rapporterat in fel tid. Invändningen sker direkt i appen eller genom att kontakta Yepstrs kundtjänst (inuti appen klicka på "Profil" och sedan "Kundtjänst"). Sker Uppdragsgivarens invändning inom 72 timmar från debiteringstillfället återbetalas 100% av den del av summan som felaktigt rapporterats.

10.5 Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

11. Äganderätt och nyttjanderätt

Om inte Yepstr skriftligen anger annat och inte annat följer av tvingande lag, erhåller Uppdragsgivaren genom detta Avtal äganderätten till allt material och alla resultat som framkommer vid Uppdragstagarens utförande av Uppdraget.

12. Marknadsföring

Med syfte att erbjuda en bättre upplevelse för Uppdragsgivare och Uppdragstagare behöver Yepstr nå ut till fler potentiella användare. Yepstr har därigenom rätt att i sin marknadsföring och externa kommunikation hänvisa till och använda sig av kundrelationen med Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren samtycker till att låta Yepstr använda de uppgifter som Uppdragsgivarens lämnat i appen eller på webbplatsen som är markerade som publika, inklusive namn och eventuell bild, i marknadsföringssyfte.

13. Avtalstid

Detta Avtal gäller från och med det datum Uppdragsgivaren undertecknar Avtalet och tills vidare. Vardera Part har rätt att säga upp detta Avtal med en uppsägningstid om en (1) månad. Uppdragsgivaren säger upp Avtalet genom att gå in på sin profil i appen och klicka på ”Avsluta konto”.

14. Avtalets och Uppdrags förtida upphörande

14.1 Vardera Part har rätt att säga upp detta Avtal, inklusive överenskomna Uppdrag, till omedelbart upphörande om:

a) den andra Parten begår ett väsentligt avtals­brott och, förutsatt att avtalsbrottet kan avhjälpas, Part inte avhjälper sådant avtalsbrott inom tre (3) dagar från det att avtalsbrottet skriftligen har påtalats;

b) den andra Parten försätts i konkurs, ställer in betalningarna, eller på annat sätt anses vara på obestånd; eller

c) om Part utan medgivande från den andra Parten överlåter Avtalet, eller Uppdragsgivaren överlåter Uppdraget, på någon annan.

Part som önskar säga upp Avtalet eller Uppdrag enligt denna punkt ska till den andra Parten lämna skriftligt meddelande härom utan oskäligt dröjsmål efter det att omständig­heten som berättigar till uppsägning blev eller borde ha blivit känd för Parten.

14.2 Utöver vad som anges i punkterna 12 och 13.1 ovan har Yepstr rätt att säga upp enskilda Uppdrag till omedelbart upphörande, om (a) Uppdragstagaren, till följd av händelse utanför Yepstrs kontroll, inte finns tillgänglig för att utföra Uppdraget i enlighet med vad som anges i detta Avtal, och (b) Uppdragstagarens arbetsmiljö inte uppfyller vad som anges i punkten 8 ovan.

14.3 Oaktat vad som anges ovan har Yepstr rätt att säga upp ett enskilt Uppdrag, oavsett anledning härtill, med iakttagande av en uppsägningstid om två veckor.

15. Ansvar vid fel eller brist

15.1 Parterna är överens om att Uppdrag endast omfattar enklare uppgifter som inte ställer några särskilda krav på kompetens, erfarenhet eller andra kvalifikationer. Med hänsyn till detta kan Yepstr inte garantera Uppdragets kvalitet, genomförandet eller resultatet av detsamma.

15.2 Yepstr kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för Uppdragsgivarens eventuella skada till följd av att hela eller delar av Uppdraget inte utförs på grund av Uppdragstagarens sjukdom eller annan frånvaro. Uppdragsgivaren är inte heller skyldig att utge ersättning för tid som Uppdragstagaren inte arbetat.

15.3 Yepstr ansvarar inte i något fall för indirekt skada hos Uppdragsgivaren, såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Uppdragsgivarens eventuella ersättnings­skyldighet gentemot tredje man.

15.4 Skulle skadeståndsansvar uppstå för Yepstr är Yepstrs ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 50 % av den ersättning som Uppdragsgivaren vid tillfället för skadeståndsansvarets uppkomst har erlagt till Yepstr för det enskilda Uppdragets utförande. Yepstrs totala ansvar under detta Avtal uppgår under alla omständigheter till maximalt 10 000 kronor.

15.5 Uppstår skada i samband med Uppdragets genomförandet, ska Uppdragsgivaren i möjligaste mån vidta åtgärder för att begränsa skadan och eventuella följdskador.

15.6 Uppdragsgivaren ska hålla Yepstr skadeslöst för det fall Yepstr lider skada till följd av att Uppdragsgivaren inte iakttar punkterna 7–8 ovan.

16. Passivitet och eftergift

16.1 Parts eftergift av rättighet eller påföljd enligt detta Avtal måste vara skriftlig och vederbörligen under­tecknad av denna Part. Ingen eftergift, helt eller delvis, av sådan rättighet eller påföljd förhindrar annat eller senare utövande eller åberopande av aktuell eller annan sådan rättighet eller påföljd.

16.2 Avstående från rättighet som följer av detta Avtal ska endast vara giltigt om avståendet har gjorts skriftligen. Sådant avstående ska endast gälla i förhållande till den Part till vilken avståendet är adresserat och för de omständigheter som i avståendet har lämnats, och det ska inte förhindra den Part som har gjort avståendet från att vid ett senare tillfälle förlita sig på det stadgande som avståendet gällde.

17. Överlåtelse av avtalet

Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga godkännande.

18. Ändringar och tillägg

Yepstr äger rätt att uppdatera villkoren i detta Avtal genom att mejla Uppdragsgivaren information om sådana ändringar och/eller tillägg till Avtalet på den mejladress som Uppdragsgivaren lämnat i sin profil i appen. Uppdragsgivaren ansvarar för att den av honom eller henne uppgivna mejladressen är korrekt. Om Uppdragsgivaren inte vill acceptera de uppdaterade villkoren, måste han eller hon gå in på sin profil i appen och klicka ”lås konto”. I annat fall börjar de uppdaterade villkoren gälla mellan Parterna en månad efter att Yepstr skickade mejlet med information om de uppdaterade villkoren till Uppdragsgivaren.

19. Tillämplig lag och tvistelösning

19.1 Svensk materiell rätt ska gälla för detta Avtal.

19.2 Tvister i anledning av detta Avtal eller ur detta Avtal härflytande rättsförhållanden ska avgöras i allmän domstol.


______________________________

Genom att underteckna Avtalet bekräftar Uppdragsgivaren att de har läst Avtalet i dess helhet, inklusive Yepstrs användarvillkor (länk) och accepterar de villkor som däri anges.

Fick du svar på din fråga?