Uppdaterad: 2020-09-08

Välkommen till Yepstr. Vi har byggt Yepstr för att göra det lättare för unga att ta klivet in i arbetslivet. Via Yepstr kan du som ung tjäna dina första pengar, få dina första referenser, skapa ett CV och landa ditt första företagsjobb.

Via vår app kan våra beställare (privatpersoner och företag) ta hjälp med enkla uppdrag som lämpar sig för tonåringar. Uppdragen varierar men för hushåll är det vanligen barnpassning, läx- och trädgårdshjälp och för företag eventassistans, utdelning av flygblad och inventering.

Vi har försökt skriva våra användarvillkor så tydligt och lättförståeligt som möjligt. Dessvärre så gör olika juridiska krav detta till en svår uppgift. Därför ber vi dig, om du har några funderingar eller något du är tveksam över, att kontakta oss direkt.

1. Allmänt och definitioner

Yepstr är en digital marknadsplats för förmedling av enklare arbetsuppdrag som utförs av ungdomar som är mellan 15 och 24 år gamla ("Tjänsten").Tjänsten erbjuds via en smartphone-applikation (”Appen”) och via en webbplats (”Webbplatsen”). Tjänsten, Webbplatsen och Appen tillhandahålls av Yepstr AB, organisationsnummer 556997-9817, med huvudkontor beläget på Skeppsbron 28, 111 30 Stockholm ("Yepstr").

Dessa användarvillkor ("Villkoren") gäller för alla som registrerar sig i Appen eller på Webbplatsen och skapar ett konto (”Användare”).

Användare som lägger upp uppdragsannonser för utförande kallas fortsatt för ”Beställare”. Beställare delas in i två grupper. Beställare kan vara privatpersoner som lägger upp annonser i egenskap av konsument, vilka kallas för ”Privatbeställare” (med konsument förstås en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet). Beställare kan också vara företag eller andra juridiska personer som lägger upp annonser kopplade till den verksamhet som bedrivs, vilka kallas för ”Företagsbeställare”.

Användare som ansöker om att få utföra uppdragsannonserna och sedan utför arbete kallas för ”Uppdragstagare”. De uppdrag och tjänster som Uppdragstagare utför via Tjänsten kallas för "Uppdrag". Uppdragsbeskrivningen som läggs upp i Tjänsten av Beställare och som Uppdragstagaren kan ansöka om att få utföra, kallas för ”Annons”.

Tjänsten är uppdelad i två olika tjänster: en för Privatbeställare (”Privattjänsten”) och en för Företagsbeställare (”Företagstjänsten”). Privattjänsten får bara användas av fysiska personer. Juridiska personer har inte rätt att använda Privattjänsten utan sådana Beställare får bara använda Företagstjänsten.

Villkoren för både Privattjänsten och Företagstjänsten kan komma att ändras varvid Användare kommer att uppmärksammas på det när dom loggar in på Tjänsten. Det är dock varje Användares skyldighet att själv hålla sig informerad om vilka villkor som gäller vid var tid.

2. Användning av Tjänsten

2.1 Allmänt om Tjänsten

Tjänsten är en marknadsplats där Användare kan komma i kontakt med varandra för beställning och utförande av Uppdrag. Beställare skapar Annonser som Uppdragstagare sedan anmäler intresse på. Beställare kan sedan via Tjänsten välja att sluta avtal med Uppdragstagare avseende utförande av Uppdrag.

Både Privattjänsten och Företagstjänsten utgörs enbart av en marknadsplats. För att få nyttja Tjänsten ingår både Beställare och Uppdragstagare avtal med Yepstr i form av dessa Villkor. Avtal om utförande av specifika Uppdrag (”Uppdragsavtal”) ingås dock alltid direkt mellan Beställare och Uppdragstagare genom att parterna kommer överens om detta via Tjänsten. Det åligger då Uppdragstagaren att utföra Uppdraget och Beställaren att ersätta Uppdragstagaren för utfört Uppdrag genom betalning via den betallösning som anvisas i Tjänsten.

Tjänsten är alltid gratis att använda för Uppdragstagare. Beställare som använder
Privattjänsten kan välja mellan att göra det gratis eller att teckna sig för tilläggstjänsten Yepstr Plus för en fast månadsavgift. I Yepstr Plus ingår både full försäkring för Uppdragstagarens utförande av Uppdraget (se vidare under punkt 7) samt att Yepstr hanterar Beställarens lagstadgade skyldigheter avseende arbetsgivaravgifter och lämnande av kontrolluppgift till Skatteverket (se vidare under punkt 8). Beställare som använder Företagstjänsten behöver ingå ett icke-exklusivt ramavtal med Yepstr enligt vilket Yepstr har rätt till ett arvode motsvarande 10% av den ersättning som Uppdragstagare erhåller.

Yepstr utför själva inga Uppdrag och ansvarar därigenom inte heller för förmedlade Uppdrags kvalitet och genomförande. Skyldigheter och rättigheter som avser förmedlade Uppdrag ligger således utanför Yepstrs ansvar (se vidare under punkt 9).

2.2 Privattjänsten

Privattjänsten utgörs av en marknadsplats för förmedling av enklare hushållsrelaterade uppdrag som är lämpliga för tonåringar såsom barnpassning, trädgårdsarbete, läxhjälp eller liknande. Beställare ansvarar för att de Uppdrag som skapas lämpar sig för minderåriga och ska inte lägga ut Uppdrag som innebär farliga moment, tungt arbete, sent kvälls-/nattarbete etc. Vi uppmanar samtliga Beställare att ta del av innehållet i Arbetsmiljöverkets ”Så får barn och ungdomar arbeta” som utgör en god vägledning. Beställare är förbjudna att lägga ut uppdrag som är olagliga eller som kan anses stötande eller olämpliga för minderåriga.

2.3 Företagstjänsten

Företagstjänsten är en marknadsplats för förmedling av ej hushållsrelaterade uppdrag såsom arbete vid event, reklamutdelning, enklare serverings-, kafé- eller hotelluppdrag osv. För att få nyttja Företagstjänsten måste Företagsbeställare, utöver dessa Villkor, ingå ett icke-exklusivt ramavtal med Yepstr som närmare reglerar villkoren för utförande av Uppdrag för Företagsbeställarens räkning. De specifika Uppdragsavtal som sedan ingås mellan Företagsbeställare och Uppdragstagare i Tjänsten lyder under både ramavtalet och dessa Villkor.

För varje Uppdrags utförande ingår Uppdragstagare ett anställningsavtal med ett egenanställningsföretag (”Egenanställningsföretaget”) som Yepstr ingått avtal med. Yepstr äger sedan rätt att fakturera Företagsbeställaren för utförda Uppdrag. Yepstr tillser sedan via Egenanställningsföretaget att Uppdragstagare får betalt för utfört Uppdrag i enlighet med vad som överenskommits mellan Företagsbeställaren och Uppdragstagaren i Tjänsten.

2.4 Villkor för att få nyttja Tjänsten

För att få använda Tjänsten som Uppdragstagare behöver du vara mellan 15 – 24 år. Från den dagen man fyller 25 år så har man inte längre rätt att använda Tjänsten som Uppdragstagare. Är man under 18 år och vill acceptera Uppdrag så måste man först ha målsmans godkännande. Vidare krävs att Användare lämnar namn, personnummer, e-postadress och eventuellt telefonnummer. Ytterligare information som kan krävas för att använda Tjänsten till fullo är profilbild och förälders e-postadress.

Vidare kan du som Uppdragstagare behöva godkänna villkoren från Yepstrs betalningsleverantör samt uppge bankkontouppgifter för att kunna ta emot betalningar gjorda med betalkort för utförda Uppdrag. Du tillåter också Yepstr att dela med sig av denna information till betalningsleverantören så att betalningar från Beställaren till ditt bankkonto kan genomföras.

För att använda Tjänsten som Beställare krävs alltid att man kan uppge namn, personnummer, e-postadress och eventuellt telefonnummer samt att man är minst 25 år. Dessa krav ställs för att vi ska kunna försäkra oss om att det finns en fysisk person på plats som kan ta hand om Uppdragstagaren och ge denne instruktioner för hur Uppdraget ska utföras. Detta gäller alltså oberoende av det är Privattjänsten eller Företagstjänsten som ska användas. Om det är Företagstjänsten som ska användas behöver man också uppge namn, adress (samt ev. faktureringsadress), telefon, e-mail och organisationsnummer för den juridiska person (företag, föreningar etc.) som då blir Beställare.

Vidare erbjuder Yepstr både Beställare och Uppdragstagare att identifiera sig själva med hjälp av mobilt Bank-ID. På detta sätt kan vi säkerställa Användares identitet och folkbokföringsadress.

2.5 Vilka uppdrag som får förmedlas

Beställare ansvarar för att de uppdrag som skapas lämpar sig för minderåriga och ska inte lägga ut uppdrag som exempelvis innebär farliga moment, tungt arbete, sent kvälls-/nattarbete etc. Vi uppmanar samtliga Beställare att ta del av innehållet i Arbetsmiljöverkets [”Så får barn och ungdomar arbeta”](https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-broschyr-adi043.pdf), som i sammanhanget kan utgöra en god vägledning.

Beställare är självklart förbjudna att lägga ut uppdrag som är olagliga eller som kan anses stötande eller olämpliga för minderåriga.

2.6 Vilken information som får förmedlas

Användare ansvarar över att uppgifter som Användaren lägger upp på serviceplattformen är korrekta samt att de inte strider mot gällande lagstiftning. För det fall Yepstr finner att något som Användaren lagt upp är illegalt eller på annat sätt olämpligt förbehåller sig Yepstr rätten att radera detta och/eller stänga av Användarens konto. Yepstr ansvarar inte för den information som Användare lägger upp på serviceplattformen.

2.7 Övrigt om användandet

En Användare får bara registrera ett användarkonto hos Yepstr. En Användares konto får endast användas av den Användare som registreringsuppgifterna avser. Det är förbjudet att använda en annan Användares konto.

Användare inom Tjänsten äger möjlighet att betygsätta andra Användare efter utfört Uppdrag.

2.8 Upphörande av nyttjande av Tjänsten

Användare har när som helst rätt att sluta använda Tjänsten. Yepstr får utan föregående varsel till Användaren inskränka, stänga eller avsluta ett användarkonto som tillhör en Användare som inte följer dessa Villkor eller som på annat sätt missbrukar eller missköter Tjänsten.

3. Tillgänglighet

Appen och Webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar. Yepstr förbehåller sig dock rätten att vid exempelvis uppdateringar eller underhåll stänga ned Appen och Webbplatsen. Vidare uppmärksammas Användare på att driftsavbrott mm. kan förekomma som påverkar tillgängligheten av Tjänsten.

Kommunikationshastigheten mellan Användares och Yepstrs server beror dels på Användarens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Yepstr ansvarar ej för eventuella störningar som påverkar tillgängligheten till Appen, Webbplatsen eller Tjänsten som kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, vid underhåll av Tjänsten eller i övrigt.

4. Behandling av personuppgifter

Yepstr har som att mål att vara världens tryggaste marknadsplats för tjänster. I detta ingår att värna om våra Användares integritet och därmed också en hög nivå av dataskydd. Användare uppmuntras att läsa mer om exakt vilka personuppgifter Yepstr samlar in, hur personuppgifterna behandlas, vilka Yepstr kan komma att dela med sig av till andra och varför i Yepstrs Personuppgiftspolicy [”här”](https://www.yepstr.com/integritetspolicy).

5. Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator, smartphone, surfplatta eller annan enhet. Denna textfil innehåller information som används för att Användaren ska få en så bra upplevelse vid användning av Tjänsten som möjligt. Du kan hantera cookies bland inställningarna i din webbläsare.

Yepstr använder cookies endast för att identifiera varje Användare som unik men anonym. Eftersom att en cookie bara är en liten textfil som inte kan innehålla virus så kan den inte på något sätt skada din dator. Den är dessutom så pass liten att du inte kommer märka att den finns på din dator eller smartphone.

Trots att Yepstr inte har någon reklam från tredjepartsföretag så används tredjepartsföretag för att bättre förstå våra Användare. Inga privata uppgifter som skulle kunna härleda personen delas (såsom namn, personnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer). Detta fungerar så att vid besök lagras en cookie som gör att Yepstr kan identifiera vilken typ av Användare som gör vad. Exempelvis kan Yepstr utläsa att det är väldigt populärt med hundpassning i ett specifikt område, och kan då underlätta för bokning av hundpassning just där.

Det är möjligt att konfigurera din webbläsare eller smartphone för att automatiskt neka cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. De cookies som används av yepstr.com gäller enbart för den webbläsare du använt när du sökt i Tjänsten.

6. Betalningar

6.1 Betalningar för Uppdrag inom Privattjänsten

Som Beställare kan du vid användning av Privattjänsten välja att betala för utförda Uppdrag antingen med Swish eller med betalkort. Om betalning sker med betalkort sker betalningen via Yepstrs betalningsleverantör. Yepstr hanterar aldrig och har aldrig rätt att förfoga över de medel som går från Uppdragsgivare till Uppdragstagare. Betalningar sker istället direkt via betalningsleverantören och Uppdragstagaren erhåller typiskt sett pengarna inom 5 arbetsdagar. Vid betalning med kort så accepterar du även betalningsleverantörens villkor. Om betalning sker med Swish sker betalningen omgående och Uppdragstagaren erhåller pengarna omedelbart.

Oavsett om betalning erläggs med kort eller med Swish går betalning från Beställare till Uppdragstagare aldrig via Yepstr. När betalningen är gjord erhåller Beställaren kvittens via Tjänsten som innehåller uppgift om namn och personnummer på̊ Uppdragstagaren och hur mycket denne erhåller i arvode. I förekommande fall innehåller även kvittensen information om den avgift för Tilläggstjänsten (såsom definierat nedan) som erläggs av Beställaren direkt till Yepstr (i tillägg till arvodet till Uppdragstagare).

6.2 Betalningar för Uppdrag inom Företagstjänsten

Vid användning av Företagstjänsten sker betalning alltid mot faktura. Arvodet för varje Uppdrag består av ett fast timpris, exklusive moms. Priset kan variera och framgår av Tjänsten. Fakturan ställs ut så fort Företagsbeställaren genom Tjänsten godkänt den tid för Uppdragets genomförande som Uppdragstagaren rapporterat inom Tjänsten. Fakturan ställs ut av Yepstr till Företagsbeställaren. Yepstr faktureras sedan i sin tur av Egenanställningsföretaget som, efter avdrag av försäkringar och arbetsgivaravgifter m.m., betalar ut lön till Uppdragstagaren för utfört Uppdrag.

7. Försäkring

7.1 Privatuppdrag

När Beställare tecknar upp sig för Yepstr Plus tillser Yepstr att Uppdragstagare som utför Uppdrag via Privattjänsten (innebärande att det bokas och betalas via Yepstr) blir
försäkrade. Mer information och detaljerade villkor finns under fliken "Försäkring" inuti Appen och på Webbplatsen. Eventuell självrisk betalas av Uppdragstagaren.
I Yepstr Plus ingår även ansvarsförsäkring som täcker upp till 10 miljoner kronor (om man av misstag skulle orsaka någon egendoms- eller personskada hos Privatbeställaren), olycksfallsförsäkring (om man själv skulle bli skadad under Uppdraget eller på resan dit eller hem) samt egendomsförsäkring (om någon utrustning man tog med sig till Uppdraget gick sönder) från If.

Utförande av Uppdrag från Beställare som inte tecknat Yepstr Plus är inte försäkrade.

7.2 Företagsuppdrag

För uppdrag åt Företagsbeställare ingår automatiskt ansvarsförsäkring via Svedea som täcker upp till 10 miljoner kr (om Uppdragstagare av misstag skulle orsaka någon egendoms- eller personskada hos Företagsbeställaren). Vidare ingår olycksfallsförsäkring via If (om man själv skulle bli skadad under Uppdraget). Slutligen, om man har en ordinarie arbetstid åt Företagsbeställare via Yepstr på minst 8 timmar per vecka, så ingår även livförsäkring via Movestic.

8. Skatt

Köp och tillhandahållande av Uppdrag i Tjänsten kan medföra skattskyldighet av olika slag. Förmedlingen av Uppdrag och tillhandahållande av betalningslösning innebär inte att Uppdragstagaren på något sätt står i anställnings- eller uppdragsförhållande till Yepstr. Ansvaret för dessa frågor ligger alltid hos Användarna själva och Yepstr ansvarar inte i någon mån för uppkomna skatteeffekter till följd av nyttjande av Tjänsten.

8.1 Skatt inom Privattjänsten

Följande skattemässiga åligganden aktualiseras typiskt sett vid användning av Privattjänsten (2018):

**1. Inlämning av kontrolluppgift till Skatteverket** - Privatperson som betalar ut 1000 kr eller mer i ersättning till annan privatperson är skyldig att lämna in kontrolluppgift för detta till Skatteverket.

**2. Erläggande av socialavgifter och avdrag** - Privatperson om den betalar ut 10 000 kr eller mer i ersättning till annan privatperson är för detta skyldig att erlägga arbetsgivaravgifter (arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42% av lönebeloppet). Beställaren ska då också göra skatteavdrag för samma belopp som erlagts som arbetsgivaravgifter. I spannet mellan 1000 – 9999 kr ska Uppdragstagaren erlägga s.k. egenavgifter i det fall han eller hon är deklarationsskyldig (egenavgifterna är 28,97 % och de är avdragsgilla i inkomstdeklarationen).

**3. Inkomstdeklaration** - Uppdragstagare som har inkomster som överstiger 42,3% av ett prisbasbelopp (vilket för 2019 innebar en gräns om 19 670 kr) måste då lämna inkomstdeklaration. Uppdragstagarens inkomst blir då också pensionsgrundande. Uppdragstagare som under ett år inte når upp till gränsen behöver inte lämna inkomstdeklaration.

Informationen ovan om potentiella skatteeffekter vid användning av Privattjänsten utgör endast en sammanfattning av lagbestämmelser gällande vid tidpunkten för författande av dessa Villkor. Information utgör inte rådgivning och Yepstr åtar sig ingen skyldighet att meddela Användare ifall lagbestämmelser skulle ändras. Det är varje Användares eget ansvar att se till att man följer tillämpliga lagbestämmelser vid användning av Privattjänsten. Användare av Privattjänsten hänvisas vidare till Skatteverket för information om frågor som rör skatt och särskilt till Förenklad Arbetsgivardeklaration för Privata Tjänster (blankett SKV448).

Yepstr tillhandahåller alltid Användare den information som krävs för att fullgöra sina skattemässiga åtaganden. För att användare ska slippa hantera detta ges också Privatbeställare möjligheten att teckna tilläggstjänsten Yepstr Plus. I Yepstr Plus ingår säker administration av alla Uppdrag samt att Yepstr för för Beställarens räkning tillser att det upprättas och lämnas in kontrolluppgifter till Skatteverket för de Uppdrag som Beställaren betalar för. På detta sätt hjälps både Uppdragstagare och Beställare att fullgöra sina skyldigheter avseende socialavgifter och inkomstdeklaration. Kostnaden för Yepstr Plus utgörs av en fast månadskostnad (som är densamma oavsett hur många Uppdrag beställaren lägger upp). Månadskostnaden kan variera och framgår i Tjänsten (vid tidpunkten för författandet av dessa Villkor är kostnaden 79 kr per månad).

8.2 Skatt inom Företagstjänsten

Vid användning av Företagstjänsten krävs, som angetts ovan, att Uppdragstagare för varje specifikt Uppdrag ingår anställningsavtal med Egenanställningsföretaget. Ansvaret för samtliga skattemässiga åtaganden som arbetsgivare inom Företagstjänsten ligger därmed hos Egenanställningsföretaget.

9. Ansvarsbegränsning

Då Tjänsten endast består av att förmedla Uppdrag och Uppdragsavtal alltid ingås direkt mellan Beställare och Uppdragstagare åtar sig Yepstr inget ansvar för eventuell skada som Beställare åsamkas vid Uppdragets utförande med undantag för skada som uppkommit uppsåt eller grov vårdslöshet av Yepstr. Yepstrs ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet i tillhandahållande av Tjänsten är under alla omständigheter begränsat till direkt skada (Yepstr ansvarar därmed inte i något fall för indirekta skador).

Yepstr friskriver sig helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan Beställare och Uppdragstagare. Yepstr ansvarar inte för någon form av skada som, oavsett anledning härtill, kan drabba Beställare eller Uppdragstagare före, under eller efter ett Uppdrags utförande, eller för några handlingar som Beställare eller Uppdragstagare utför.

Beställare ska vid fel eller brist avseende Uppdrag vända sig direkt till den Uppdragstagare som åtagit sig Uppdraget. Många av Uppdragstagarna är oerfarna och Beställarens förväntningar på resultatet av Uppdraget kan därmed inte sättas lika högt som om en erfaren eller professionell aktör hade utfört samma arbete.

Yepstr engagerar sig inte för att lösa eventuella tvister mellan Användarna men kan bistå med assistans genom servicenumret [08-5151 9000](tel:0851519000). Eventuella tvister måste lösas direkt mellan Användarna.

10. Immateriella rättigheter

10.1 Allmänt

Innehållet på Webbplatsen och Appen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Upphovsrätten samt alla övriga immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten, Appen och/eller Webbplatsen tillhör Yepstr. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan Yepstrs samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller Appen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller Appen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

10.2 Länkning

Vid länkning till Webbplatsen eller Appen ska Webbplatsen eller Appen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet får aldrig utan Yepstrs föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

11. Google kartor

Yepstr kan komma att behöva använda den kartbilds- och satellitfototjänst som konventionellt kallas ”Google Kartor” (Google Maps), en tjänst tillhandahållen av Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

När en Användare aktiverar funktionen “Lokalisera mig” i Yepstr, får Google samla in och bearbeta information om användarens aktuella geografiska belägenhet. Beroende på användarens maskinvaras kapacitet får Google därtill samla in information om närliggande Wifi routers, cellidentiteter i det mobiltorn som finns närmast användaren samt styrkan av Wifi- eller mobilsignaler. Google använder denna information för att returnera en beräknad belägenhet till användarens mobila webbläsare, och webbläsaren kommer då att meddela den beräknade belägenheten till Yepstr. För varje enskild begäran som skickats till Google Location Service, kan Google också komma att samla in uppgifter om exempelvis användarens IP-adress, användarens agent och användarens unika kundidentifierare. Enligt Google används denna information för att skilja förfrågningar från varandra, inte för att identifiera användarna personligen.

Närmare information om Google Location Service och dess integritetspolicy finns [här](http://support.google.com/maps/bin/answer.py?hl=en&hlrm=de&answer=153807).

12. Facebook

Det är möjligt att registrera sig som Användare via Facebook. Yepstr kommer inte, utan Användarens tillåtelse, att posta något på Användares Facebook.

13. Synpunkter / Klagomål på Tjänsten

Yepstr är ett företag i tidigt skede och söker därför löpande kontakt med sina Användare. Synpunkter och / eller klagomål emottages tacksamt via email feedback@yepstr.com alternativt vår servicetelefon 08-5151 9000. Användare ombeds också att omgående för Yepstr påtala fel eller brister i Appen/Webbplatsen som påverkar Användare. Reklamation ska lämnas så snart Användare upptäckt fel eller brist. Reklamation görs till admin@yepstr.com.

14. Tvist

Tvister som uppstår rörande tillämpning eller tolkning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Hittade du svaret?