Anställningsavtal

Detta Avtal består av detta huvudavtal och de huvudsakliga anställningsvillkoren mellan parterna som framgår av bilaga 1. Arbetstagaren ska också under varje enskild anställning iaktta de regler som följer av Arbetsgivarens vid var tid gällande användarvillkor som finns tillgängliga på Arbetsgivarens hemsida (https://app.yepstr.com/termsOfUse) och i smartphone-applikationen.

Arbetsgivaren kan, utöver Avtalet, komma att tillhandahålla ytterligare policys och regler, vilka i så fall ska läsas tillsammans med detta Avtal. Vid motstridiga bestämmelser gäller detta Avtal (inklusive bilaga 1) före eventuella andra policys och regler som Arbetsgivaren tillhandahåller.

Genom att underteckna Avtalet bekräftar Arbetstagaren att denne läst bilaga 1 i sin helhet och accepterar de villkor som däri anges.

BILAGA 1 – ANSTÄLLNINGSVILLKOR

1. Bakgrund

1.1 Arbetsgivaren har under vissa perioder behov av att tillfälligt anställa personal och Arbetstagaren är villig att under vissa perioder vara anställd av Arbetsgivaren.

1.2 Arbetsgivaren kommer därför vid behov att erbjuda Arbetstagaren anställning under viss period. Vid varje enskild anställning gäller de villkor som avtalats om i detta Avtal och de tillägg som avtalas särskilt vid varje anställningstillfälle, exempelvis anställningens längd, tillträdesdag, arbetstid och arbetsuppgifter. Arbetstagaren har rätt att tacka nej till varje erbjudande om anställning.

1.3 Varje enskilt tillfälle som Parterna kommer överens om att Arbetstagaren ska utföra arbeta åt Arbetsgivaren är ett nytt anställningsförhållande (intermittent anställning).

1.4 Arbetstagaren är införstådd med att anställningen är intermittent.

2. Tidigare avtal

2.1 Detta Avtal ersätter samtliga tidigare såväl skriftliga som muntliga avtal om anställning och anställningsförmåner mellan Arbetsgivaren och Arbetstagaren.

2.2 Parterna är överens om att detta Avtal och Arbetstagarens anställning endast omfattar arbete som Arbetstagaren utför på uppdrag av s.k. Företagsbeställare enligt Arbetsgivarens vid var tid gällande användarvillkor. Skulle Arbetstagaren utöver detta, genom appen Yepstr eller på annat sätt, också avtala med s.k. Privatbeställare om utförande av uppdrag, är Parterna överens om att Avtalet inte är tillämpligt på sådant arbete. Uppdrag som Arbetstagaren utför åt Privatbeställare ligger därför utanför det anställningsförhållande som föreligger mellan Arbetsgivaren och Arbetstagaren.

3. Anställning och befattning

3.1 Anställningen är intermittent.

3.2 Arbetsgivaren kommer vid behov att erbjuda Arbetstagaren anställning under viss period som uthyrd personal åt Uppdragsgivaren. Med Uppdragsgivaren menas tredje part som genom avtal med Arbetsgivaren hyr arbete utfört av Arbetstagaren. Arbetstagaren ska utföra sina arbetsuppgifter i Uppdragsgivarens lokaler, eller på annan arbetsplats i Sverige där Uppdragsgivaren bedriver verksamhet. Arbetstagaren är medveten om att hans/hennes arbetsuppgifter kan medföra resor såväl inom som utom Sverige.

3.3 Arbetstagarens arbetsuppgifter beslutas vid varje anställningstillfälle av Arbetsgivaren tillsammans med Uppdragsgivare.

3.4 Arbetstagaren har rätt att tacka nej till varje erbjudande om uppdrag för Uppdragsgivare, dvs. till varje erbjudande om anställning. Arbetstagaren är alltså inte skyldig att arbeta mer än vad som följer av varje enskild överenskommen anställning. Arbetstagaren är, å andra sidan, inte garanterad någon viss anställning eller sysselsättningsgrad och kan därför inte heller kräva en viss enskild anställning eller sysselsättningsgrad.

3.5 Arbetstagaren ska vid varje enskild överenskommen anställning ställa sina tjänster till Arbetsgivarens förfogande.

3.6 Arbetstagaren försäkrar att han/hon från tillträdesdagen vid varje anställningstillfälle inte är underkastad några restriktioner från nuvarande och tidigare arbetsgivare eller annan som kan påverka Arbetstagarens möjligheter att fullgöra sitt arbete för Arbetsgivaren.

3.7 Arbetstagaren åtar sig vid varje anställningstillfälle att på alla sätt iaktta Arbetsgivarens intressen och att vidta de åtgärder och uppfylla de skyldigheter och arbetsuppgifter som från tid till annan beslutas av Arbetsgivaren.

3.8 Arbetstagaren åtar sig att utföra sitt arbete under varje enskild anställning efter bästa förmåga och i enlighet med Uppdragsgivarens instruktioner. Om Uppdragsgivaren instruerar den Anställde att utföra arbete eller på annat sätt vidta åtgärder som står i strid med tillämpliga lagar och föreskrifter, eller Arbetsgivarens vid var tid gällande allmänna villkor, åtar sig Arbetstagaren att omedelbart informera Arbetsgivaren.

4. Arbetstid

4.1 Arbetstid och arbetsschema överenskommes för varje enskild anställning mellan Arbetstagaren, Arbetsgivaren och Uppdragsgivaren och utformas efter Uppdragsgivarens behov. Arbetstagaren ska dokumentera all arbetstid i Arbetsgivarens tidsrapporteringssystem enligt Arbetsgivarens anvisningar. Tidrapport avseende arbetad tid ska vara färdig och skickad till Arbetsgivaren senast fem dagar efter att varje enskild anställning upphört.

4.2 Arbetstagaren är medveten om att Uppdragsgivaren, från tid till annan, av olika skäl kan välja att säga upp avtalet med Arbetsgivaren om hyra av Arbetstagaren eller att minska den överenskomna arbetstiden och det överenskomna arbetsschemat under en enskild anställning. Om Uppdragsgivaren (oavsett skäl) avbryter uppdraget som den enskilda anställningen avser eller minskar överenskommen arbetstid eller överenskommet arbetsschema är Parterna därför överens om att det vid det tillfället gällande arbetsschemat ska ändras på så sätt att Uppdragsgivarens uppsägning eller förändring ska återspeglas i arbetsschemat. Till undvikande av missförstånd innebär detta att Arbetstagaren inte är skyldig att utföra uppdrag enligt tidigare överenskommet arbetsschema , men som har avbeställts av Uppdragsgivaren, men Arbetstagaren har inte heller någon rätt till betalt för sådant avbeställt arbete . I de delar arbetsschemat för en enskild anställning inte förändrats ska det fortsätta att gälla mellan parterna oförändrat.

5. Lön

5.1 Arbetstagaren erhåller lön per arbetad timme. Timlönen fastställs mellan Arbetstagaren och Arbetsgivaren vid varje enskild anställning.

5.2 Parterna är överens om att semesterledighet vid varje enskild anställning inte ska läggas ut. Den anställde ska därför för varje enskild anställning istället erhålla semesterersättning i enlighet med semesterlagen.

5.3 Lön, semesterersättning och annan eventuell överenskommen ersättning betalas till Arbetstagarens bankkonto i Sverige senast den 25:e i månaden som följer på arbetsmånaden, efter att Arbetstagaren, senast den sista dagen i varje arbetsmånad, har inlämnat korrekt tid- och (om tillämpligt) reseredovisning och korrekta verifikationer (d.v.s. kvitton för utgifter).

5.4 Om Arbetsgivaren begär det, ska Arbetstagaren löpande, och/eller efter anställningens slut, rapportera till Arbetsgivaren om uppdragets genomförande.

6. Sjukdom och sjuklön

6.1 Om Arbetstagaren blir sjuk ska detta anmälas omgående till ansvarig hos Arbetsgivaren. Sjuklön utgår i enlighet med gällande sjuklönelag och baseras på den lön som skulle betalas för det vid var tid upprättade arbetsschemat.

6.2 Arbetstagaren ansvarar även för att omgående meddela Uppdragsgivaren om sjukdom.

6.3 Från och med sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan krävs intyg av läkare eller tandläkare för att sjuklön ska utgå.

7. Datasäkerhet

Arbetstagaren förbinder sig att följa Arbetsgivarens respektive Uppdragsgivares regler om utnyttjande av Arbetsgivarens respektive Uppdragsgivares mjukvaruprogram och annan utrustning, inklusive datorer, telefoner etc. Arbetstagaren är medveten om att Arbetsgivaren respektive Uppdragsgivaren har fullständig tillgång till allt material, all e-postkorrespondens och översikt över Internetanvändande som lagras i eller sker över Arbetsgivarens respektive Uppdragsgivares IT-system vid utförande av uppdrag under varje enskild anställning. Arbetsgivaren och/eller Uppdragsgivaren kan komma att kontrollera den IT-utrustning som Arbetstagarens har använt (t.ex. dator, e-post och mobiltelefon) (i) av säkerhetsskäl för att upprätthålla IT-säkerheten, (ii) för att upprätthålla kundkontakt och liknande under Arbetstagarens frånvaro, (iii) vid misstanke om illojalt eller brottsligt agerande, samt (iv) vid misstanke om att Arbetstagaren använder IT-utrustning i strid med Arbetsgivarens respektive Uppdragsgivarens regler och riktlinjer.

8. Immateriella rättigheter

8.1 Arbetsgivaren erhåller, utan ersättning till Arbetstagaren såvida inte annat följer av tvingande lag, genom detta Avtal äganderätten och den exklusiva förfoganderätten till alla immateriella rättigheter samt övrigt material som Arbetstagaren framställer i anställningen och/eller vid utförandet av eller i samband med uppdraget hos Uppdragsgivaren. Arbetstagaren ska dokumentera och redovisa det material som Arbetstagaren framställer och uppkomna immateriella rättigheter för Uppdragsgivaren vid uppdragets slut om inget annat anges av Arbetsgivaren. Parterna noterar att Arbetsgivaren enligt avtal med Uppdragsgivaren i regel ska överlåta eller upplåta framställda immateriella rättigheter och annat material på denne, helt eller delvis.

8.2 Arbetstagaren åtar sig att vara Arbetsgivaren och/eller Uppdragsgivaren behjälpliga, i enlighet med Arbetsgivarens instruktioner, att fullt ut kunna tillgodogöra sig de rättigheter som avses i denna punkt.

9. Sekretess

9.1 Arbetstagaren förbinder sig att utan begränsning i tiden, dvs. även för tiden efter varje enskild anställnings upphörande, inte - annat än för utförandet av sina arbetsuppgifter - för tredje man avslöja eller för egen räkning utnyttja, vare sig direkt eller indirekt, konfidentiell information hänförlig till Arbetsgivaren, dess koncernbolag eller Uppdragsgivaren. Arbetsgivaren förbinder sig vidare att förvara konfidentiell information under former som är tillfredställande med hänsyn till detta sekretesskrav och som skyddar informationen från obehörig åtkomst eller förändring.

9.2 Med ”konfidentiell information” förstås företagshemligheter samt varje uppgift (teknisk, kommersiell eller av annan art) – oavsett om uppgiften har dokumenterats eller inte och oavsett om upplysningen är skriftligt eller muntlig – hänförlig till Arbetsgivaren, dess koncernbolag eller dess verksamhet, eller hänförlig till Uppdragsgivare eller dessa bolags verksamhet. Som konfidentiell information räknas således exempelvis information om produkter och tjänster, priser, prissättningar, villkor, undersökningar, information om/hänförlig till kunder/potentiella kunder såsom kundregister, marknadsplaner, kostnadsanalyser samt intäktsanalyser, information om leverantörer, liksom metoder, processer, rutiner, kod, passerkoder och hemlighållen information om lokaler. Uppräkningen är inte uttömmande utan endast exemplifierande.

9.3 Åtagandet under punkten 9.1 ovan gäller också i förhållande till övriga anställda inom Arbetsgivaren, som inte behöver få del av informationen för att utföra sitt arbete för kunden/leverantören.

10. Personuppgifter

Arbetstagarens är medveten om att Arbetsgivaren behandlar Arbetstagarens personuppgifter i enlighet med Arbetsgivarens vid var tid gällande personuppgiftspolicy. Genom undertecknandet av Avtalet bekräftar Arbetstagaren att han/hon tagit del av personuppgiftspolicyn.

11. Övrigt

Vid varje enskild anställnings upphörande – oavsett anledningen härtill – eller vid annan tidpunkt som Arbetsgivaren meddelar ska Arbetstagaren till Uppdragsgivaren återlämna datafiler och annan datamedia, rapporter, handlingar, dokument och annan egendom, inklusive kopior, som har anförtrotts Arbetstagaren eller kommit i Arbetstagarens besittning i samband med anställningen och/eller uppdraget hos Uppdragsgivaren. Sådant material utgör Uppdragsgivarens egendom och får endast användas av Arbetstagaren under anställningen och i Arbetsgivarens respektive i Uppdragsgivarens intresse.

_____________________________

Hittade du svaret?