Ramavtal

Uppdaterat 13/12/2019

Yepstr tillhandahåller en digital marknadsplats för förmedling av enklare arbetsuppdrag, såsom reklamutdelning, eventpersonal, arkivering, enklare servering-, kafé eller hotelluppdrag ("Tjänsten"), vilka utförs av ungdomar som är mellan 15 och 21 år gamla (”Uppdragstagare”). Tjänsten erbjuds via en smartphone-applikation och via en webbplats. Parterna har ingått detta Avtal för att reglera Uppdragsgivarens nyttjande av Tjänsten. 

Uppdragsgivarens nyttjande av Tjänsten regleras, utöver av detta Avtal, av Yepstrs vid var tid gällande användarvillkor som finns tillgängliga på Yepstrs hemsida (länk) och i smartphone-applikationen. 


Uppdragsavtal 

Uppdragsgivaren kan genom Tjänsten ingå avtal (”Uppdragsavtal”) med Uppdragstagare för genomförande av enklare arbetsuppdrag (”Uppdrag”). Uppdragsavtal ingås genom att Uppdragsgivaren skapar annonser med specifikation av Uppdragets art, omfattning och om tilläggsarbete kan förekomma. Uppdragstagare sedan lägger anbud varpå Uppdragsgivaren väljer med vilken specifik Uppdragstagare som Uppdragsavtal ska ingås. Genom detta förfarande ingås för varje eget Uppdrag ett eget Uppdragsavtal, som lyder under detta Avtal. 

För varje Uppdrags utförande ingår Uppdragstagare ett anställningsavtal med ett egenanställningsföretag som Yepstr samarbetar med. Yepstr äger sedan rätt att fakturera Uppdragsgivaren för utförda Uppdrag och tillser via egenanställningsföretaget att Uppdragstagare får betalt för utfört Uppdrag. 

I Tjänsten ingår bland annat löne-, skatte- och avtalsadministration samt olycksfalls- och ansvarsförsäkring.
 

Uppdragsgivarens ansvar 

Det åligger Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren att komma överens om tid och plats för ett Uppdrags utförande. Uppdragsgivaren är vidare ansvarig för att ge Uppdragstagaren tillräckliga instruktioner samt eventuellt nödvändig utrustning för att denne ska kunna utföra Uppdraget på ett ändamålsenligt sätt. 

Uppdragsgivaren ansvarar för att Uppdraget är lämpligt för ungdomar och inte medför någon fara för Uppdragstagaren. Uppdragsgivaren är därvid ansvarig för arbetsmiljön vid utförande av Uppdrag i Uppdragsgivarens eller dess kunders lokaler och ska, i enlighet med tillämplig arbetsmiljölagstiftning, förebygga att Uppdragstagaren drabbas av ohälsa eller olycksfall. Uppdragsgivaren ska tillse att Uppdragstagaren upplyses om de risker som kan finnas på arbetsplatsen och risker vid användning av verktyg och utrustning som tillhandahålls av Uppdragsgivaren. Om Uppdragstagaren åsamkas någon skada vid Uppdragets utförande åtar sig Uppdragsgivaren att hålla Yepstr skadeslöst från eventuella krav från Uppdragstagaren. 

Efter ett Uppdrags utförande rapporterar Uppdragstagaren i Tjänsten den tid som Uppdraget tagit att utföra. Uppdragsgivaren åtar sig att i Tjänsten godkänna Uppdragstagarens arbetade tid inom en vecka från det att tidsrapportering skett. 

Tjänsten består av att förmedla Uppdrag mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagaren som ingår Uppdragsavtal direkt med varandra. Yepstr utför alltså själva inga Uppdrag och åtar sig därför inget ansvar för de aspekter som relaterar till Uppdragstagaren såsom avbokningar, sen ankomst, kvalitet på utförandet eller skada som Uppdragsgivaren åsamkas vid Uppdragets utförande med undantag för skada som uppkommit genom grov vårdslöshet från Yepstrs sida.


Ersättning 

Standardarvode som skall betalas av Uppdragsgivaren till Yepstr för utförande av Uppdrag är 220kr/timme som lagts ned av Uppdragstagaren. Priset kan dock ändras varvid Yepstr ska informera Uppdragsgivaren om detta minst två veckor i förväg. 

Utöver det kan det tillkomma en fast administrationsavgift som Yepstr och Uppdragsgivaren kommer överens om innan utförande av Uppdrag.

Uppdragsgivaren får inte försöka kringgå Yepstr genom att rekrytera eller ersätta Uppdragstagare på andra sätt än genom Tjänsten. Detta gäller både Uppdragsgivaren och till Uppdragsgivaren närstående bolag, t.ex. moder-, syster- eller dotterbolag. Om Uppdragsgivaren bryter mot detta har Yepstr rätt till vite om 50 000 kr samt skadestånd om den verkliga skadan överstiger vitet. 


Rekrytering av Uppdragstagare 

Utan hinder av detta Avtal kan Uppdragsgivare rekrytera Uppdragstagare som identifierats via Tjänsten förutsatt att arbetet inleds tidigast ett år efter det senare av det datum när Uppdragsgivaren identifierade en Uppdragstagare genom Tjänsten; eller det datum när det senaste Uppdraget avslutades mellan Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren. 

Uppdragsgivaren kan välja att köpa sig möjligheten att rekrytera en Uppdragstagare. Listpriset för detta kan komma att ändras men är för närvarande (2019-12-01) 9 500 kr exklusive moms och sker genom att notifiera Yepstr på foretag@yepstr.com. 


Immateriella rättigheter 

Respektive Part ska under och efter uppdragstiden fortsatt vara ägare av sina kännetecken (exempelvis logotyper), programvara och andra immateriella rättigheter. Inget i detta Avtal ska tolkas så att några av dessa kännetecken helt eller delvis överlåts till den andra parten. 

Parterna har rätt att vid marknadsföring och extern kommunikation lyfta fram samarbetet under detta Avtal. Parterna har vid sådan marknadsföring och extern kommunikation rätt att använda sig av den andre Partens logotype. 


Avtalstid 

Detta Avtal gäller tillsvidare, med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. Avtalets upphörande ska inte påverka Parternas rättigheter och skyldigheter som gällde vid Avtalets upphörande. 


Tvistelösning 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman och skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. 

 

Hittade du svaret?