AVTAL OM VILLKOR VID ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING

Mellan Frilans Finans Sverige AB, 556802-1199, Dag Hammarskjölds väg 13, 752 37
UPPSALA (nedan "Frilans Finans") och ”{namn}”, ”{personnummer}”,
(nedan "Arbetstagaren"), har träffats följande avtal om villkor vid allmän visstidsanställning:

1 Formen för anställning mm

Frilans Finans och Arbetstagaren (tillsammans ”Parterna”) är överens om att Parterna från tid till annan, genom accept och utförande av uppdrag i dataplattformen som tillhandahålls av Yepstr AB (”Yepstr”), kan komma att ingå visstidsanställningsavtal för utförande av arbete på uppdrag förmedlat genom Yepstr (”Uppdrag”). Arbetstagaren utför Uppdrag på uppdrag av Frilans Finans, som i sin tur utför Uppdrag på uppdrag av Yepstr, som i sin tur utför Uppdrag på uppdrag av det företag (”Slutkunden”) som beställt Uppdraget via Yepstr. Arbetsuppgifter och plats för uppdragets utförande framgår av respektive Uppdrag och avtalas särskilt inför varje visstidsanställning. Varje separat accepterat Uppdrag kommer att utgöra en allmän visstidsanställning i enlighet med 5 § 1 p i lagen om anställningsskydd (LAS). Varje separat Uppdrag innebär alltså att Arbetstagaren påbörjar och avslutar en ny visstidsanställning och att tiden mellan olika Uppdrag därmed inte räknas som anställning eller anställningstid. Parterna är
eniga om att Frilans Finans inte har någon skyldighet att erbjuda Arbetstagaren någon viss mängd arbete, och Parterna är vidare eniga om att det står Arbetstagaren fritt att acceptera eller avböja varje enskilt erbjudande om arbete som Frilans Finans lämnar efter förmedling via Yepstr.

2 Ansvar

2.1

Arbetstagaren ska fullgöra sina arbetsuppgifter i enlighet med de instruktioner som lämnas av Slutkunden, via Frilans Finans på uppdrag av Yepstr, vid utförande av respektive accepterat Uppdrag. Arbetstagaren ska utföra anvisat arbete för varje Uppdrag på ett omsorgsfullt och fullgott sätt.

2.2

Arbetstagaren ska alltid på bästa sätt tillvarata Frilans Finans och dess uppdragsgivare Yepstrs intressen. Frilans Finans och Arbetstagaren är därmed ense om att det för Frilans Finans verksamhet, samt för dess uppdragsgivare Yepstrs verksamhet, är viktigt att Arbetstagaren är serviceinriktad och även i övrigt på alla sätt en god företrädare för Frilans Finans och Yepstr och att detta är en viktig förutsättning för respektive Uppdrag.

2.3

Arbetstagaren åtar sig vidare att under varje allmän visstidsanställning då Uppdrag utförs följa vid var tid gällande riktlinjer som Yepstr fastställt för utförande av uppdrag. Förhållandet mellan Arbetstagaren och Yepstr regleras genom Yepstrs vid var tid gällande allmänna villkor för företagsuppdrag som finns tillgängliga på Yepstrs hemsida (https://app.yepstr.com/termsOfUse) och i appen under Din Profil - Om Yepstr - Användarvillkor.

3 Ersättning

Vid utfört arbete ska Arbetstagaren erhålla den ersättning (inkl. semesterersättning) som avtalats genom accept från Arbetstagaren i samband med accept av Uppdrag. Ersättning utgår efter fullgjort Uppdrag med ett belopp i kronor per timme som Uppdraget tagit att genomföra. Sådan ersättning är som utgångspunkt 120 kr/tim (före skatt). Från den totala ersättning som avtalats med Slutkunden via Yepstr kommer Frilans Finans att dra av och erlägga arbetsgivaravgifter i relation till utbetalningen. Frilans Finans kommer också dra av Arbetstagarens preliminära inkomstskatt. Arbetstagaren kan begära att Frilans Finans jämkar skatt som inbetalas. Upplupen ersättning till och med den 19:e i innevarande månad utbetalas månadsvis den 25:e
(förutom i de fall den 25:e är en helgdag, då utbetalning sker närmast efterföljande vardag). Särskild ersättning för arbete på obekväm arbetstid utgår inte. Utbetalning sker i övrigt enligt Frilans Finans rutiner. Arbetstagaren accepterar att ersättning för ett utfört Uppdrag kommer att betalas från Frilans Finans bara i den mån Frilans Finans, via Yepstr, erhåller ersättning för Uppdraget från Slutkunden.

4 Sjukdom

I händelse av sjukdom förutsätts att Arbetstagaren vid varje tillfälle avböjer lämnade erbjudande om Uppdrag eller återkallar sin accept av ett redan accepterat uppdrag. Det noteras särskilt att Arbetstagaren inte har rätt till någon sjukdomsersättning från Frilans Finans (om Uppdrag inte utförs har något visstidsanställningsavtal aldrig ingåtts).

5 Semester

Parterna är eniga om att någon semesterledighet inte kommer att läggas ut i anslutning till respektive visstidsanställning. Aktuell semesterersättning för respektive visstidsanställning utbetalas i respektive löneutbetalning och detta anges på Arbetstagarens lönespecifikation.

6 Avtalstid

Detta Avtal gäller tillsvidare, med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.

7 Övrigt

I tillägg till detta Avtal gäller Frilans Finans Allmänna villkor enligt bilaga för varje respektive accepterad visstidsanställning samt Bilaga Behandling av personuppgifter.

Frilans Finans Allmänna Villkor

Tillämpningsområde

Dessa Allmänna Villkor är, utöver villkor som anges i det
avtal som ingåtts mellan Frilans Finans och Arbetstagaren,
tillämpliga i förhållandet mellan Frilans Finans Sverige AB
(”Frilans Finans”) och enskilda personer (”Sökanden”)
som söker möjlighet att acceptera uppdrag och
visstidsanställning som konsult för utförande av uppdrag
för Frilans Finans samarbetspartner Yepstr AB (”Yepstr”)
samt de personer som vid varje tillfälle accepterar
visstidsanställning hos Frilans Finans (”Arbetstagaren”).

Anställning

Sökanden har möjlighet till visstidsanställning hos Frilans
Finans efter att ha genomgått Yepstrs ansökningsprocess
och blivit godkänd som konsult och under förutsättning att
inga formella hinder föreligger för Frilans Finans att
erbjuda Sökanden visstidsanställning. De villkor som gäller
för respektive visstidsanställning framgår av det avtal om
arbete som ingås mellan Frilans Finans och Arbetstagaren.

Arbete

Arbetstagaren äger, under den period då denne är godkänd
av Yepstr och kan erbjudas visstidsanställning hos Frilans
Finans, rätt att även utföra arbete i egen eller annans regi.
Arbetstagaren äger vidare rätt att vägra åta sig varje
erbjudande om visstidsanställning som lämnas av Frilans
Finans.

Sekretess

Arbetstagaren får inte, vare sig under respektive
visstidsanställning eller efter dess upphörande (om det inte
krävs för Arbetstagarens fullgörande av sina plikter enligt
dessa Allmänna Villkor eller enligt lag) använda eller för
någon annan person eller bolag avslöja sådan information
rörande Frilans Finans, dess samarbetspartner Yepstr eller
dess närstående bolag, eller deras slutkunder, som sådana
parter rimligen kan antas vilja hålla konfidentiell.

Personuppgifter

Frilans Finans är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som bolaget behandlar. De personuppgifter som Arbetstagaren lämnar i samband med registrering kommer att behandlas av Frilans Finans för administration av respektive anställningsförfarande. Behandlingen utförs i enlighet med Bilaga Behandling av personuppgifter och Frilans Finans vid var tid gällande Integritetspolicy. Frilans Finans kan även komma att lämna ut personuppgifter till Yepstr för att Yepstr ska kunna administrera förhållandet med konsulten. Yepstr är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Yepstr behandlar inom ramen för sin verksamhet. Om Arbetstagaren vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Frilans Finans kan Arbetstagaren skriftligen begära detta hos Frilans Finans, Dag Hammarskjölds Väg 13, 752 37 Uppsala. Om Arbetstagaren vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan han eller hon vända sig till Frilans Finans på ovan angiven adress eller mejla till yepstr@frilansfinans.se. Om Arbetstagaren vill få information om vilka personuppgifter Yepstr behandlar eller vill begära rättelser av felaktig eller missvisande uppgift hos Yepstr så kan Arbetstagaren kontakta Yepstr per mejl admin@yepstr.com.

Försäkring

Frilans Finans kommer att teckna följande försäkringar för
Arbetstagaren vid respektive visstidsanställning:

  • Ansvarsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring arbetstid
  • TGL – tjänstegruppliv
  • Eventuella ytterligare försäkringsförmåner som Frilans Finans från tid till annan kan komma att tillämpa

Frilans Finans ansvarar självständigt för kostnad för
försäkringspremie. Information om omfattningen av
försäkring ska på begäran tillhandahållas Arbetstagaren.
Uppsägning av avtal
Frilans Finans förbehåller sig rätten att med omedelbar
verkan ensidigt säga upp ingånget avtal om arbete som
konsult och upphöra med vidare erbjudanden om
visstidsanställning i följande fall:

  • Arbetstagaren har inte fullgjort arbetet enligt

respektive visstidsanställning.

  • Arbetstagaren har underlåtit att informera Frilans

Finans om omständigheter som är viktiga eller
avgörande för respektive
visstidsanställningsavtals fullgörande mot kund.

  • Arbetstagaren har underlåtit att informera Frilans

Finans om omständigheter som är viktiga eller
avgörande för att Arbetstagaren ska omfattas av
Frilans Finans försäkringsvillkor.

INFORMATION OM BEHANDLING AV ARBETSTAGARENS PERSONUPPGIFTER

Denna bilaga innehåller information om hur Arbetstagarens personuppgifter behandlas av Bolaget inom ramen för Arbetstagarens anställning samt Arbetstagarens rättigheter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Frilans Finans Sverige AB (”Bolaget”, ”vi”)
Org. nr. 556802–1199

Adress: Dag Hammarskjölds väg 13, 752 37 Uppsala
Tel: 0771-151000
E-post: info@frilansfinans.se

Dataskyddsombud:

Vårt dataskyddsombud (data protection officer) övervakar att vi följer gällande lagstiftning och att vi behandlar personuppgifter korrekt. E-postadress: dpo@frilansfinans.se.

INFORMATION OM BEHANDLINGEN

Typ av personuppgift

Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankuppgifter, yrkestitel, kreditupplysningsinformation, utbildningsbevis, behörighetsintyg, arbetstid, löneuppgifter, traktamente/utlägg, fotografier, korrespondens m.m.

Uppgifter om hälsa, såsom uppgifter om sjukdom, sjukfrånvaro, graviditet, läkarbesök m.m.

Kontaktinformation, såsom namn och e-postadress.

Syfte och ändamål

I syfte att administrera anställningsförhållandet och att planera, organisera, leda och följa upp arbetet. T ex för att betala ut lön, teckna försäkringar, handlägga eventuella reklamationer och tvisteärenden med kund och hantera frågor som berör Bolagets förpliktelser som arbetsgivare.

I syfte att kunna hantera sjukskrivningar, sjuklön, arbetsmiljöfrågor, rehabiliteringar m.m.

I syfte att skicka ut direktmarknadsföring och annan information via e-post samt för att marknadsföra Bolagets tjänster genom remarketing.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra anställningsavtalet med Arbetstagaren.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som Bolaget har enligt arbetsrätten och annan lagstiftning.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som Bolaget har enligt arbetsrätten.
Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose Frilans Finans berättigade intresse av att kunna marknadsföra befintliga eller nya tjänster och informera om nya händelser.

Arbetstagaren kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som sker i marknadsföringssyfte genom att kontakta Bolaget.
Bolaget har noterat att Arbetstagaren vid avtalets ingående invänt mot att motta all form av direkt-marknadsföring.

MOTTAGARE ELLER KATEGORIER AV MOTTAGARE SOM KAN TA DEL AV PERSONUPPGIFTERNA

I vissa fall kan vi komma att dela med oss av personuppgifter till andra juridiska personer.

Bolag inom samma koncern som Frilans Finans

Då vi inom vår koncern har vissa koncerngemensamma funktioner kan vi komma att dela personuppgifter med andra bolag inom koncernen.

Andra juridiska personer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar personuppgifter med andra självständigt personuppgiftsansvariga, dvs företag eller myndigheter som själva beslutar om hur informationen som lämnas ut till dem ska behandlas.

De självständigt personuppgiftsansvariga som vi kan komma att dela personuppgifter med är:

  • Statliga myndigheter, som t.ex. Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Polisen och Arbetsmiljöverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag, för att kunna fullgöra vårt arbetsgivaransvar eller vid misstanke om brott.
  • Företag eller andra juridiska personer som arbetstagaren har utfört uppdrag hos, för att kunna fullgöra vårt anställningsavtal med arbetstagaren och vårt avtal med kunden.

Personuppgiftsbiträden

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra våra åtaganden enligt anställningsavtalet delar vi vissa personuppgifter med företag som hjälper oss med bland annat marknadsföring, IT-lösningar, inkassoärenden m.m. Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och vi tecknar avtal med dessa för att säkerställa att de bara behandlar personuppgifterna enligt våra instruktioner och för det ändamål de samlades in.

Leverantörer i tredje land

Vi strävar alltid efter att behålla de personuppgifter vi behandlar inom EU/EES. Några av våra leverantörer har dock sin verksamhet utanför detta område, i ett så kallat tredje land. Om vi överför personuppgifter till tredje land vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Exempel på sådana skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler och Privacy Shield.

LAGRINGSTID

Bolaget behandlar Arbetstagarens personuppgifter under tiden för pågående anställningsförhållande samt under den tid därefter som är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Bolaget. Vidare sparar Bolaget Arbetstagarens personuppgifter i den mån det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

KRAV PÅ TILLHANDAHÅLLANDET AV PERSONUPPGIFTER

Tillhandahållandet av personuppgifterna är ett avtalsenligt krav som följer av anställningsavtalet. Arbetstagaren har en skyldighet att tillhandahålla uppgifterna inom ramen för anställningsförhållandet. Följden av att Arbetstagaren inte lämnar dessa uppgifter är att Bolaget kanske inte kan fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt anställningsavtalet. De personuppgifter som omfattas är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankuppgifter, yrkestitel, kreditupplysningsinformation, utbildningsbevis, behörighetsintyg, arbetstid, löneuppgifter, traktamente/utlägg, korrespondens m.m.

ARBETSTAGARENS RÄTTIGHETER

Arbetstagaren har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning begära tillgång till, rättelse eller radering av, eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör Arbetstagaren. Arbetstagaren har också rätt att invända mot personuppgiftsbehandling samt rätt att begära dataportabilitet i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Om Bolaget behandlar personuppgifter med stöd av Arbetstagarens samtycke, har Arbetstagaren rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom skriftligt meddelande till Bolaget.
Om Arbetstagarens personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har Arbetstagaren alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. Med direkt marknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, t.ex. via post, e-post och sms. Om Arbetstagaren invänder mot direktmarknadsföring kommer Bolaget att upphöra med behandlingen av personuppgifter för det ändamålet.
Arbetstagaren har rätt att inge klagomål om Bolagets behandling av Arbetstagarens personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.


Hittade du svaret?